Thông báo

Cập nhật

Đổi địa chỉ nhận hàng kho Trung Quốc ngày 21/03/2018 Từ 0h00 ngày 21/03/2018, 24h-Order thay đổi địa chỉ kho Trung Quốc. Kho cũ sẽ nhận hàng đến hết ngày

Xem thêm